NPRC Privacy statement

Bij de Nederlandse Particuliere Rijnvaart-Centrale Coöperatie (de NPRC) hechten we veel waarde aan uw privacy. Op het verwerken van persoonsgegevens door de NPRC is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[1] van toepassing.

Hieronder leggen we uit met welk doel en op welke wijze wij persoonsgegevens verwerken en welke rechten u daarbij heeft en hoe u die kunt uitoefenen.

Over de NPRC
Als grootste coöperatie van binnenvaartbedrijven in Europa levert de Nederlandse Particuliere Rijnvaart-Centrale Coöperatie (de NPRC) integrale logistieke diensten voor goederenvervoer over water aan leden, niet-leden en klanten. Bij de NPRC worden ladingen aan schepen gekoppeld. Het leveren van integrale logistieke diensten voor goederenvervoer over water aan leden, niet-leden en klanten behoort tot de kerntaak van de NPRC.

Het verwerken van persoonsgegevens vormt een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de NPRC. Het is van belang dat het verwerken van persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid plaatsvindt.

Verantwoordelijke
De NPRC is verwerkingsverantwoordelijke[2] in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[3]. Als verwerkingsverantwoordelijke stelt de NPRC vast met welk doel zij persoonsgegevens verwerkt, welke middelen zij daarvoor nodig heeft. De NPRC is verantwoordelijk voor een zorgvuldige de verwerking van persoonsgegevens welke in dit privacy statement zijn beschreven.

Gegevensverzameling
De NPRC verzamelt de benodigde gegevens van als u gebruik maakt of wilt maken van een van onze diensten, bij ons werkt of op andere wijze gegevens met ons uitwisselt, bijvoorbeeld door gegevens bij ons achter te laten via het ledenportaal op onze website

De NPRC verzamelt de benodigde gegevens van als u, een zakelijke relatie van ons bent of van ons wilt worden, onze app gebruikt,  gebruik maakt van ons ledenportaal, bij ons of voor ons werkt of diensten voor ons verricht, gegevens met ons uitwisselt t.b.v. het maken van contact.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

Leden en niet-leden

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Persoonlijke bijzonderheden (nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie)
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Gegevens t.b.v. afspraken;
 • Deelname aan evenementen;
 • Commissies, raden of besturen;
 • Financiële identificatiegegevens waaronder bankrekeningnummer;
 • Vergunningen;
 • Overeenkomsten;
 • KVK gegevens;
 • Btw-nummer;
 • Inloggegevens

Personen die interesse tonen in het lidmaatschap de NPRC

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Gegevens t.b.v. afspraken;
 • Gegevens t.b.v. screening van aspirant leden

Contactpersonen van (potentiële) klanten, bedrijven of organisaties of van personen waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden voor het uitvoeren van onze zakelijke belangen

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Functie;
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Gegevens t.b.v. afspraken;
 • Inloggegevens

Medewerkers (extern en zzp)

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Persoonlijke bijzonderheden (nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat);
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Functie;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens t.b.v. afspraken;
 • Financiële identificatiegegevens waaronder bankrekeningnummer;
 • Kopie identiteitsbewijs;
 • BSN;
 • Overeenkomsten;
 • Inloggegevens;
 • KVK gegevens;
 • Btw-nummer

Doeleinden en verwerkingen

 • Het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst;
 • Het beheren van een ledenadministratie;
 • Het aangaan van een transport of dienstverleningsovereenkomst;
 • Het uitvoeren van transport en logistieke dienstverlening;
 • Het beheren van een financiële administratie;
 • Het aanstellen van gekwalificeerd personeel;
 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
 • Het onderhouden van personeelsdossier;
 • Het beheren van een loonadministratie;
 • Het onderhouden van relaties met leden, niet-leden, klanten en leveranciers;
 • Het doen van commerciële uitingen, waaronder het versturen van gerichte nieuwsbrieven;
 • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.

Op basis waarvan wij mogen gegevens verwerken

De NPRC verwerkt persoonsgegevens alleen dan als:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de NPRC;
 • de NPRC een wettelijk verplichting heeft om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • de NPRC een gerechtvaardigd heeft belang om uw persoonsgegevens verwerken in het kader van haar dienstverlening;
 • u hebt de NPRC toestemming heeft gegeven het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

In geval van een gerechtvaardigd belang maken we altijd een zorgvuldige en proportionele afweging tussen uw privacy belangen en de zakelijke belangen van de NPRC.

Met oog op efficiënte afhandeling van het transport en logistieke proces, en aansluiting van transport op andere modaliteiten, hebben de NPRC en scheepseigenaren er een zakelijke belang bij om gegevens betreffende locatie van schip en lading met klanten te delen.

Bewaartermijnen

De NPRC bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang we die nodig hebben. De NPRC bewaart alleen die gegevens die nodig zijn gedurende de looptijd van onze relatie of voor de duur van de overeenkomst. Als overeenkomst eindigt bewaart de NPRC de gegevens met een maximum van 5 jaar.

Indien er op het bewaren van persoonsgegevens een wettelijk vastgestelde bewaartermijn rust houden wij ons daaraan.

Doorgifte van gegevens

De NPRC verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als; dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, we daar wettelijke toe verplicht zijn, we daar een gerechtvaardigd belang voor hebben of als we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Indien de NPRC het verwerken van persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk, onder haar verantwoordelijkheid uitbesteedt, dan maakt de NPRC schriftelijke afspraken met deze partij conform de wettelijke eisen waaraan zo’n overeenkomst aan moet voldoen.

Afhankelijk van het doel waarmee we persoonsgegevens verwerken kunt u daarbij denken aan de volgende categorieën van ontvangers: andere leden van de coöperatie, klanten, leveranciers zoals hostingpartijen ten behoeve van opslag van gegevens, banken ten behoeve financiële afhandeling; overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, pensioenfondsen.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Beveiliging

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft onze organisatie verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te voorkomen heeft de NPRC passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo hebben alleen die personen toegang hebben tot uw gegevens die daartoe bevoegd zijn. Uw persoonsgegevens zijn afgeschermd. Veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen om ze beschermen worden regelmatig gecontroleerd. Omwille van de beveiliging hebben we o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • logische toegangscontrole op onze devices en systemen, daarbij maken we gebruik van wachtwoorden en twee-factor-authenticatie;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging van onze locaties;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • beveiliging van gegevensverkeer op onze website middels Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • autorisatie en doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • gegevensopslag binnen de EU.

Uw rechten
Indien u een zakelijke relatie met de NPRC willen we u wijzen op uw rechten die u onder de AVG heeft ten aanzien van persoonsgegevens die van u verwerken. Zo heeft u het recht op inzage in uw gegevens en wissing van persoonsgegevens waartoe we niet wettelijke verplicht zijn om die verwerken of te bewaren of die we uitsluitend met uw toestemming verwerken. Mochten gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw  gegevens te wijzigen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Nadat u dat schriftelijk aan ons heeft kenbaar gemaakt kunt u van deze rechten gebruik maken. Let op dat u duidelijk aangeeft wie u bent. Na verificatie van uw identificatie helpen onze medewerkers u graag.

De NPRC zal binnen vier weken na ontvangen van uw schriftelijk verzoek reageren.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als als klant of lid van de NPRC? Dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@nprc.nl.

Ook kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat we ons privacy statement moeten wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen we middels het privacy statement op onze website publiceren. Om van de actuele versie van op de hoogte te blijven raden we u aan om met regelmaat ons privacy statement te lezen.

Functionaris Gegevensbescherming

NPRC heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door NPRC dan kunt u contact opnemen met de FG via e-mail privacy@nprc.nl.

Vragen

Heeft u vragen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op.

De Nederlandse Particuliere Rijnvaart-Centrale Coöperatie U.A.
Postadres: Boterdiep 46, 3077 AW Rotterdam,
Telefoonnummer +31 (0) 103 139 900
E-mail: privacy@nprc.nl

[1] Algemene Verordening Gegevensbescherming https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

[2] Verwerkingsverantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de Verwerking van persoonsgegevens.

CONTACT