Skip to main content
PERSBERICHT

Strategische koers NPRC zorgt voor groei op meerdere vlakken

Groot gevoel saamhorigheid tijdens Algemene Ledenvergadering

Tiel, 8 oktober 2022

Het was de grootste bijeenkomst van samenwerkende binnenvaartondernemers dit jaar, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie NPRC. In een volle zaal met 155 binnenvaartondernemers en medewerkers, samen goed voor 14,6 miljoen ton vervoerde lading, heerst zaterdag 8 oktober vooral een gevoel van saamhorigheid. Tijdens de vergadering spreken leden, bestuur, raad van commissarissen en organisatie met elkaar over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar op gebied van logistiek, digitalisering en duurzaamheid. Daarnaast is de jaarrekening door de leden vastgesteld en strategisch vooruitgeblikt.

Het afgesloten jaar (boekjaar april 2021 tot en met maart 2022), maar zeker ook het huidige tijdsgewricht, zijn uitzonderlijk volatiel, onzeker en complex . Het boekjaar 2021-22 is getekend door een volledige Corona lockdown, oorlog in Oekraïne, ongekend stijgende prijzen voor energie en voor grondstoffen en tot slot door extreme waterstanden. Ontwikkelingen met grote impact op de logistieke keten, van verlader tot binnenvaartondernemer.

Femke Brenninkmeijer, CEO van de NPRC, heeft tijdens de ALV uiteengezet hoe de kracht van het collectief en de gevolgde strategie van de coöperatie, in dit roerige jaar hebben bijgedragen aan de stabiliteit, service en leveringsbetrouwbaarheid voor klanten én leden. Mede daardoor is het vervoerde ladingpakket van 12,4 miljoen ton naar 14,6 miljoen ton gegroeid.

Naast het inspelen op de positieve vraagontwikkeling heeft de NPRC volop ingezet op innovatie in logistiek, duurzaamheid en digitalisering. Onder andere door de modal shift van suikerbieten voor Cosun Beet Company en de ontwikkeling van een digitale CO2 monitor voor leden en klanten. De betrouwbaarheid en stabiliteit die de coöperatie aan varende ondernemers biedt, gecombineerd met een innovatieve strategie slaan aan in de binnenvaartsector: NPRC heeft ondanks de grote vraag naar scheepsruimte in de markt een groei van 5% van het aantal leden gerealiseerd. Het ledenbestand van de coöperatie krijgt bovendien een meer Europees karakter met varende leden uit Nederland, België, Luxemburg, Polen en Duitsland.

Arno Treur, Manager Finance & Control van de NPRC, heeft tijdens de ALV de groei en (gezonde) financiële prestaties van de coöperatie toegelicht, tegen de achtergrond van de bredere marktontwikkelingen. De gekozen strategie, het grotere ladingpakket, de sterk stijgende vraag naar vervoer in de gehele binnenvaart en hogere brandstofkosten hebben in 2021-2022 een flinke invloed gehad op de omzet van de NPRC. De omzet is ten opzichte van boekjaar 2020/21 fors gestegen van bijna EUR 88 miljoen naar ruim EUR 120 miljoen in boekjaar 2021/22. Een dergelijke omzetstijging heeft de coöperatie in haar ruim 87-jarig bestaan niet eerder meegemaakt.

De NPRC richt zich als coöperatie niet primair op winstmaximalisatie maar vooral op langdurige (financiële) stabiliteit en een optimale dienstverlening aan leden en klanten. Tegen de achtergrond van het solide weerstandsvermogen en de gezonde financiële ratio’s van NPRC, hebben de aanwezige leden met de voorgestelde winstuitkering ingestemd. Het boekjaar is afgesloten met een positief netto resultaat van 394.000 Euro.

Meer weten?

Ik hoor graag van je.

femke brenninkmeijer nprc, ceo nprc

Femke Brenninkmeijer

CEO